อาคารและสถานที่ในคณะสหวิทยาการ ที่เปิดให้ขอใช้บริการ!

อาคารแปรรูป ตึกวันชัย สุ่มเล็ก

ห้องสมุด ช่อ วายุภักตร์
อาคารปฏิบัติการประมง